1. Algemeen
  1. Art Arnhem vindt plaats in de Eusebius Kerk in Arnhem.
  2. De organisatie van de Art Arnhem is in handen van De Kunst Collega’s B.V., (hierna ‘de Organisatie’ genoemd), in samenwerking met Stichting Kunstweek.
  3. De kosten voor huur, verwarming en schoonmaak van de Eusebius Kerk, de basale inrichting van de expositie, de bemanning, verzending van persberichten, nieuwsbrieven en dergelijke, de bouw en het actueel houden van de website, het algemene management en beheer, de kaartverkoop, het drukwerk, de correspondentie, enzovoorts, enzovoorts, worden gedragen door de Organisatie.
  4. Kunstenaars die zich tijdens Art Arnhem willen presenteren, accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
 2. Aanmelden voor deelname
  1. Kunstenaars melden zich voor deelname aan Art Arnhem aan met een e-mail volgens de procedure zoals onder de link ‘aanmelden’ op de website van de beurs staat.
  2. Aanmeldingen voor deelname worden beoordeeld door een Ballotagecommissie.
  3. Alle leden van de Ballotagecommissie zijn beroepsmatig en dagelijks betrokken bij beeldende kunst.
  4. In eerste instantie vindt beoordeling van de aanmeldingen plaats door beoordeling van de aangeleverde afbeeldingen van werk dat representatief is voor wat de kunstenaar tijdens Art Arnhem wil tentoonstellen en c.v. van de betreffende kunstenaar.
  5. Als nadere informatie voor het oordeel van de Ballotagecommissie nodig is, kunnen de kunstenaars daarom gevraagd worden.
  6. Na de ballotage wordt per e-mail aan de betreffende kunstenaars bekend gemaakt welke kunstenaars zijn toegelaten tot Art Arnhem en hoe de kunstenaars zich effectief kunt inschrijven en hun stand kunt kiezen.
  7. De kunstenaars die niet worden toegelaten krijgen ook per e-mail daarover bericht en de betaalde kosten volledig terugbetaald.
  8. Een stand kan in sommige gevallen worden gedeeld. De link naar de voorwaarden staat onderaan deze pagina.
 3. Annuleren van deelname
  1. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@artarnhem.nl) of per gewone post gebeuren. Afmelding wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Organisatie bevestigd.
  2. Bij afmelding tot 9 weken voor de beurs is 40% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij afmelding vanaf 6 weken voor de beurs zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
  4. Wanneer een deelnemer, met of zonder afmelding, niet exposeert op een of beide dagen van Art Arnhem, zijn ongeacht de reden, ook de volledige deelnamekosten verschuldigd.
  5. Als deelnemer een annuleringsverzekering heeft afgesloten, zijn de algemene bepalingen van de annuleringsverzekering van toepassing (link onderaan deze pagina).
 4. De expositie
  1. Deelnemers kunnen hun voorkeur voor een expositieplaats in de Eusebius Kerk aangeven.
  2. Deelnemers mogen tijdens de expositie in de directe omgeving van hun geëxposeerde kunstwerken bezoekers te woord staan.
  3. Deelnemers mogen folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes aan bezoekers afgeven. Ook mogen zij folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes op een door de Organisatie beschikbaar gesteld plateau (formaat plateau: A4 liggend) leggen.
 5. Presentatiemogelijkheden en inrichting van de stands
  1. Iedere deelnemer krijgt een voor hem of haar gereserveerde expositieruimte in de vorm van een stand met harde wanden tot zijn of haar beschikking.
  2. Als een stand vergroot kan worden, staat daar een door de Organisatie aangegeven vergoeding tegenover.
  3. In de stand worden hangende werken met perlon koorden, ophanghaken en verstelbare haakjes  bevestigd. Koorden en haakjes worden door de Organisatie beschikbaar gesteld.
  4. Voor het gebruik van onder andere het presentatieplateau, de badge, de stand, ophangsystemen, een tafel en/of stoel en eventuele andere gehuurde extra’s, is een contante borg van € 50,- verschuldigd die na afloop van de beurs bij het onbeschadigd terug inleveren van alle beschikbaar gestelde goederen, volledig en ook weer contant wordt terugbetaald.
  5. Veroorzaakte schade, bijvoorbeeld aan de expositiewanden en/of gehuurde materialen, zal op de betreffende deelnemers verhaald worden en voor zover de borg toereikend is, op de borg worden ingehouden.
  6. Sokkels en eventuele andere attributen om staande of liggende driedimensionale werken te exposeren, moeten de deelnemers zelf meenemen.
  7. Vanwege de gewenste rust en harmonie is het gebruiken van zelf meegebrachte lichtspots, stoelen en tafels niet toegestaan.
  8. Het is zonder expliciete toestemming van de Organisatie niet toegestaan werken buiten de gehuurde standruimte te plaatsen of te hangen.
  9. In sommige gevallen kan (ook) de buiten- en/of achterzijde van een stand gebruikt worden voor het exposeren van hangend werk. In die gevallen dat dit mogelijk is, is een door de Organisatie aangegeven vergoeding verschuldigd.
  10. De Organisatie geeft elke deelnemer kosteloos een laag A4 presentatieplateau in bruikleen.
  11. De Organisatie heeft tafels beschikbaar, die gehuurd kunnen worden. Bij de huur van een tafel is een zwart afdekkleed inbegrepen voor een mooie, rustige presentatie.
  12. Per stand zijn maximaal 1 tafel en 1 stoel toegestaan.
  13. Alleen in de stands zijn maximaal twee (extra) naamborden toegestaan. Een extra naamsaanduiding mag niet groter zijn dan 15 cm hoog en 40 cm breed.
  14. Als de Organisatie zorgt voor naamsaanduiding op de stand, kunnen maximaal 25 letters en lettertekens op het naambord worden aangebracht. Als meer letters en lettertekens wenselijk zijn, moeten meer naamborden gemaakt worden of moeten kleinere letters en lettertekens gebruikt worden. Voor extra naamborden zijn kosten verschuldigd.
  15. De wanden van de stands zijn 2,5 meter hoog. Alle werken moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek passen.
  16. Er geldt geen minimale tussenruimte tussen de te exposeren werken.
  17. Omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan om 2D-werken op de vloer te plaatsen.
  18. Het boven- en onder elkaar exposeren van werken wordt sterk afgeraden. Het geniet voorkeur om werken naast elkaar te exposeren. Ook dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling.
  19. Het is niet toegestaan de stand tijdens openingstijden van de beurs te ontmantelen.
  20. Het is niet toegestaan om consumpties, anders dan die van de cateraar, aan te bieden in de stand.
 6. Kwaliteit van de kunstwerken
  1. De deelnemers kunnen grotendeels zelf bepalen welke werken geëxposeerd worden, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materialen en ouderdom.
  2. De te exposeren werken moeten droog (verf/lijm) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.
  3. De te exposeren werken moeten volledig tentoonstellingklaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of in geval van een sculptuur direct plaatsbaar.
 7. Afleveren en ophalen
  1. De stand moet op de dag voor de eerste beursdag binnen de daarvoor door de Organisatie aangegeven tijdsperiode worden ingericht. De tijden waarop de stand moet worden ingericht, worden ruim van tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt.
  2. Als het onmogelijk is om binnen deze tijdsperiode aanwezig te zijn, moet dit uiterlijk 1 maand voor de eerste beursdag per e-mail (info@artarnhem.nl) aan de Organisatie kenbaar worden gemaakt, zodat er zo mogelijk rekening mee gehouden kan worden met de tijdsindeling.
  3. Bij inrichting van de stand buiten de aangegeven tijdsperiode worden extra kosten in rekening gebracht. Deze extra kosten bedragen € 45,-.
  4. Niet verkochte kunstwerken moeten na afloop van de beurs, op zondag tussen 17.40 uur en 20.00 uur worden opgehaald.
  5. Als de kunstwerken niet op de hiervoor aangegeven dag en tijd worden opgehaald, zijn bewaarkosten verschuldigd. Deze bedragen voor de eerste zeven kalenderdagen, ingaande op de laatste beursdag € 10,- per werk per etmaal. Daarna € 5,- per werk per etmaal (bedragen zijn inclusief BTW).
  6. Wanneer een werk drie maanden na Art Arnhem niet is opgehaald, vervalt het om niet aan de Organisatie.
 8. Verkoop van geëxposeerde werken
  1. De geëxposeerde kunstwerken mogen te koop worden aangeboden en ter plekke of later worden verkocht.
  2. De kunstenaar bepaalt zelf de verkoopprijs. Deze is inclusief BTW en wordt door de kunstenaar bij voorkeur vermeld op of direct naast het werk of op de sokkel.
  3. Bij verkoop is geen commissie aan de Organisatie verschuldigd.
  4. Als een geëxposeerd werk verkocht is en direct door de koper wordt meegenomen, mag het vervangen worden door een ander werk dat door de Organisatie voor expositie op de beurs wordt geaccepteerd.
  5. Als niet de deelnemer, maar de Organisatie een verkoop effectueert en/of afhandelt, wordt € 30,- aan administratiekosten op de afdracht van de koopsom ingehouden.
 9. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken
  1. De Organisatie zal de namen van de exposerende kunstenaars op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden.
  2. Deze vermeldingen zijn voor de exposerende kunstenaars kosteloos, tenzij expliciet en vooraf anders is overeengekomen.
  3. Exposerende kunstenaars verlenen de Organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.
 10. Verzekering
  1. Als die wens door de exposerende kunstenaar is aangegeven, zijn de te exposeren werken op de dag voorafgaand aan Art Arnhem en op de dagen van Art Arnhem zelf, verzekerd vanaf het moment van plaatsing in de stand tot het moment van verwijdering uit de stand.
  2. Aan verzekering van de werken zijn kosten verbonden, die door de Organisatie aan de exposerende kunstenaars worden aangegeven.
  3. De Organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor andere zaken dan de geëxposeerde kunstwerken en slechts voor zover deze door de verzekering zijn gedekt.
 11. Kosten
  1. Voor deelname aan Art Arnhem zijn deelnamekosten verschuldigd. De deelnamekosten worden door de Organisatie aan de deelnemers bij aanmelding voor deelname bekend gemaakt. De deelnamekosten zijn afhankelijk van de grootte van de stand en de te huren extra’s, zoals extra verlichting en inrichting van de stand.
  2. Er kan voor gekozen worden gebruik te maken van bepaalde extra diensten of producten. Daaraan zijn in de regel kosten verbonden.
  3. De factuur voor deelname moet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behalve ingeval schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de Organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de deelnemer ten laste vallen.
  4. Alle in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW, behalve wanneer anders is aangegeven.
 12. Aansprakelijkheid, suggesties en klachten
  1. De Organisatie streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van de beurs en optimalisering van de dienstverlening aan de deelnemers en bezoekers. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening door de deelnemers worden zeer op prijs gesteld en suggesties die leiden tot rendementsverbetering, meer bezoekers of lagere kosten, bijvoorbeeld door betere inkoop of minder personele lasten, worden bij uitvoering beloond met een deel van het voordeel.
  2. Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het nakomen van gemaakte afspraken, kan het voorkomen dat de Organisatie een steek(je) laat vallen. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot twee weken na de beurs in behandeling genomen. In alle gevallen wordt binnen enkele dagen tot maximaal 1 week op een klacht gereageerd.
  3. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van de Organisatie. Ingeval van meningsverschillen, klachten en andere zaken die actueel kunnen zijn, moet de juridische entiteit waarbinnen de organisatie valt, aangesproken worden.
  4. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten.
  5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan kunstwerken, op welk moment dan ook: niet tijdens de expositie, niet bij opslag en niet tijdens transport en evenmin op weg naar of op weg van de beurs. Voor schade aan en diefstal van de geëxposeerde kunstwerken kan een verzekering worden afgesloten.
 13. Overige bepalingen
  1. De Organisatie en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging en uitvoering van Art Arnhem. Ingeval werken door de Organisatie worden beschadigd, wordt de schade vergoed voor zover deze door de verzekering wordt gedekt.
  2. Ondanks de zorg die de Organisatie aan het beheer van haar website(s) en de opzet, verzorging en uitvoering van Art Arnhem besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten in het door de Organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisatie niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie inhouden.
  3. De Organisatie behoudt zich recht voor om de locatie van de beurs te wijzigen als daar naar inzicht van de Organisatie zwaarwegende redenen voor zijn. Deelnemers behouden in dit geval expositieruimte met dezelfde omvang. Ingeval van wijziging van de locatie kan door de deelnemers geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding of vermindering van aan de deelname verbonden bedragen. Evenmin kan de Organisatie kosten voor de wijzing van de locatie bij de deelnemers in rekening brengen.
  4. De Organisatie behoudt zich het recht voor om Art Arnhem, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle voor deelname betaalde kosten binnen 14 dagen onder aftrek van 10% kosten, terugbetaald. Als de beurs geannuleerd moet worden, verschoven of verkort, tengevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals brand, stormschade, overstroming, terreurdreiging, onheil in de beurslocatie (bijvoorbeeld een bommelding of instortingsgevaar), een overheidsmaatregel, onbereikbaarheid van de beurslocatie, oorlogsdreiging of een epidemie, kan de Organisatie onder geen omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen. Deelnemers kunnen in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van voor deelname verschuldigde en/of betaalde bedragen. In dergelijke gevallen zal de Organisatie alles in het werk stellen om een geannuleerde beurs alsnog op een later tijdstip door te laten gaan. Tot nu toe is een annulering zonder verschuiving nog nooit voorgekomen bij enige beurs die door de Organisatie is georganiseerd.
  5. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
  6. Deze versie van de algemene bepalingen is van kracht met ingang van 1 januari 2019. De Nederlandse versie van de Deelnamevoorwaarden is van toepassing op het evenement. Vertalingen dienen als leidraad voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
  7. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze Deelnamevoorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de Organisatie bepalend.
  8. In gevallen waarin deze Deelnamevoorwaarden niet voorzien, zal de Organisatie naar redelijkheid oordelen en handelen.
  9. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Voorwaarden voor het delen van een stand
Algemene Bepalingen Annuleringsverzekering