ALGEMENE BEPALINGEN ANNULERINGSVERZEKERING


  1. Algemeen
  2. Afsluiten
  3. Uitbetaling
  4. Kosten
  5. Overige bepalingen


1. Algemeen

1a. Als een kunstenaar zich heeft aangemeld voor deelname aan een kunstbeurs, kan er iets gebeuren waardoor de deelname moet worden geannuleerd. In deze Algemene Bepalingen zijn de condities vastgelegd die gelden bij het afsluiten en hebben van een verzekering die een uitkering doet van de deelnamekosten (met uitzondering van de inschrijfkosten) ingeval een aanmelding voor deelname aan een kunstbeurs moet worden afgezegd om een door de verzekering gedekte reden.
1b. De annuleringsverzekering (hierna 'de verzekering') geldt alleen voor de kunstbeurs waarvoor deze is afgesloten, een van de volgende zes beurzen: de Annual Dutch Art Fair / ADAF, Art Arnhem, de EuropArtFair, de Nationale Kunstdagen, Art Eindhoven of de Brabant Art Fair.


2. Afsluiten

2a. Het afsluiten van de verzekering vindt plaats via het inschrijfformulier voor deelname aan de betreffende kunstbeurs, derhalve tegelijk met de aanmelding voor deelname.
2b. De afgesloten verzekering is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat de verzekering van kracht blijft tot en met de laatste dag van de beurs, dat verschuldigde premie altijd betaald moet worden en dat betaalde premie niet kan worden terugbetaald.
2c. Indien de verzekerde enkel aan een deel van de beurs niet deel kan nemen (bijvoorbeeld een of twee dagen afhankelijk van de duur van de beurs) dan zal de verzekering enkel dat deel vergoeden waaraan niet deel kan worden genomen (33% indien een derde vervalt, 50% in geval van de helft, d.w.z. een dag van een tweedaagse beurs).


3. Uitbetaling

3a. De verzekering betaalt de volledige deelnamekosten (niet de inschrijfkosten) die op het moment van annulering door de degene die zich voor deelname aan de beurs heeft aangemeld verschuldigd zijn, onder aftrek van € 100,- (excl. btw) eigen risico, uit aan de deelnemer.
3b. Het recht op een uitkering vervalt, als melding van de annulering niet binnen 5 dagen na annulering van de deelname plaatsvindt.
3c. Melding van annulering moet per e-mail naar het e-mailadres van de betreffende beurs onder vermelding van de reden van annulering.
3d. Redenen van annulering die door de annuleringsverzekering zijn gedekt, zijn ziekte van verzekerde (doktersverklaring is nodig, van een andere arts dan uw huisarts), overlijden van een familielid in de eerste graad, ernstig gebeurtenissen in de directe omgeving, met name een inbraak in de eigen woning, stormschade of brand. Onder meer als een auto niet start, een kind examen moet doen, aan andere werkzaamheden voorrang wordt gegeven of een huisdier is overleden en verzekerde wenst deelname aan de beurs te annuleren, betaalt de verzekering niet uit.


4. Kosten

4a. De kosten voor de verzekering bedragen 5% van de in totaal aan de organisator van de beurs verschuldigde kosten voor inschrijving en deelname aan de beurs.
4b. Degene die zich aanmeldt voor de verzekering krijgt op haar/zijn factuur voor deelname, de kosten van de verzekering.
4c. De verzekering gaat in op het moment van aanmelding, betaling van de kosten van de verzekering vindt plaats tegelijk met de kosten voor deelname.
4d. Als op het moment van annulering de deelnamekosten nog niet zijn voldaan, dienen de kosten voor de verzekering alsnog te worden betaald, tezamen met het eigen risico. Degene die de deelname annuleert, krijgt daarvoor een factuur.
4e. Ingeval betaling van de kosten niet tijdig plaatsvindt, zijnde binnen de door de betreffende beurs gestelde betalingstermijn, verliest degene die de verzekering heeft afgesloten, het recht op een uitbetaling ingeval van annulering van de deelname.


5. Overige bepalingen

5a. Op het moment van het afsluiten van de verzekering moet de reden van annulering onbekend zijn. Ook mag deze op het moment van het afsluiten van de verzekering niet te voorzien zijn.
5b. Deze Algemene Bepalingen zijn geen volledige vastlegging van alle omstandigheden die zich in relatie tot de verzekering kunnen voordoen.
5c. In geval enige bepaling in deze Algemene Bepalingen niet van toepassing is, blijven de andere bepalingen wel van toepassing.
5d. In gevallen deze Algemene Bepalingen niet voorzien, geldt het oordeel van De Kunst Collega's.
5e. De verzekering kan alleen worden afgesloten door meerderjarigen.
5f. De Kunst Collega's is geen verzekeraar in de zin van de wet. De Kunst Collega's is dan ook niet opgenomen in de registers van DNB.